MATMIX je časopis venovaný matematike, ktorý vydáva Ing. Mgr. Martin Hriňák v spolupráci s APROMOD, s. r. o., a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1. Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 2029/08 a má pridelené ISSN 1336-7854. Jeho odoberanie je možné pre kohokoľvek, stačí sa obrátiť na organizátorov s objednávkou.

V roku 2015 je vydávanie časopisu podporené na základe grantu Nadácie Allianz poskytovaného cez nadáciu Pontis.

V jednotlivých číslach môžu čitatelia nájsť články z histórie matematiky, články venované jednotlivým oblastiam matematiky, príklady na samostatné riešenie a iné zaujímavé informácie - napríklad zadania úloh Matematickej olympiády, správu z Medzinárodnej matematickej olympiády, recenzie kníh a podobne. Jeho súčasťou je aj korešpondenčný seminár určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ a SŠ. Žiaci súťažia v kategóriách podľa ich ročníka podobne ako v Matematickej olympiáde. Pre najnáročnejších je určená špeciálna kategória π. Žiaci sa môžu zapojiť do riešenia úloh aj v priebehu školského roka. Na konci ročníka dostávajú víťazi jednotlivých kategórií v závislosti od finančných možností diplomy, vecné ceny a sú pozývaní na záverečné sústredenie úspešných riešiteľov. Sústredenie má oddychový charakter, aj keď nechýbajú každodenné matematické prednášky.