Vsledkov listina Matboja
ilina 1. 6. 2007
Stredn odborn koly
Miesto Nzov drustva Body kola
1 M1 21 ZS, Bystrick cesta 2, Ruomberok
2 M2 19 ZS, Bystrick cesta 2, Ruomberok
2 STONE 19 Zdruen stredn kola hotelovch sluieb a obchodu, Jilemnickho 24, Trenn
4 Uitelia 18 Obchodn akadmia, SNP 509/116, Turianske Teplice
5 SOU Rosinky 16 SOU stavebn, Rosinsk cesta 4, ilina
6 SZS DK 15 Skromn zdruen stredn kola, Nemocnin 2, Doln Kubn
7 Archimedes 14 SOU Hattalova 471, Nin
8 Chytrci 13 SP Povask Bystrica
9 CRAZY BLOCK 11 Zdruen stredn kola, Nmestovo
10 AMANDA 9 Zdruen stredn kola hotelovch sluieb a obchodu, Jilemnickho 24, Trenn
11 A JE TO 8 Zdruen stredn kola, Nmestovo, Hattalova 968/33
11 Obchodnci 8 Obchodn akadmia, SNP 509/116, Turianske Teplice
Gymnzi
Miesto Nzov drustva Body kola
1 Gymnzium POH 1 33 Gymnzium P.O.Hviezdoslava, Doln Kubn
2 RAKLEAUX 31 Gymnzium, Varavsk cesta 1, ilina
2 Gumids 31 Gymnzium Povask Bystrica, kolsk 234/8
2 GSF 2 31 GSF, ilina
2 BOMBATM 31 Gymnzium, Varavsk cesta 1, ilina
6 GVOZA 29 Gymnzium Vek okrun 22, ilina
7 GSF 1 27 GSF, ilina
8 Infinitezimlkovia 26 Gymnzium Povask Bystrica, kolsk 234/8
9 TURBO 23 Gymnzium, Varavsk cesta 1, ilina
10 Gymnzium MMH2 21 Gymnzium M. M. Hodu, Hodova 13, Liptovsk Mikul
10 G Hlinsk 2 21 Gymnzium, Hlinsk 29, ilina
10 G Hlinsk 1 21 Gymnzium, Hlinsk 29, ilina
13 Sedlci 20 Gymnzium Sv. J. Bosca, Nov Dubnica
13 Gymnzium MMH1 20 Gymnzium M. M. Hodu, Hodova 13, Liptovsk Mikul
13 Bondo 20 Gymnzium Sv. J. Bosca, Nov Dubnica
16 Tup klince 19 Spojen evanjelick kola Evanjelick gym. J. Trnavskho, Liptovsk Mikul
16 GB 2 Budi 19 Gymnzium Byta, tefanikova 219/4
16 GB 1 Ohe a dym 19 Gymnzium Byta, tefanikova 219/4
16 G21 ZDEJAVLATIJA 19 Gymnzium Byta, tefanikova 219/4
20 Gymnzium POH 2 18 Gymnzium P.O.Hviezdoslava, Doln Kubn
20 G Hlinsk 3 18 Gymnzium, Hlinsk 29, ilina