Vsledkov listina matboja - Nitra
Gymnzi
Miesto Body Nzov drustva kola
1 47 GJGT1 Gymnzium J. G. Tajovskho Bansk Bystrica
2 40 Gympar Gymnzium, Provsk 1, Nitra
3 35 NZ1 Gymnzium Nov Zmky
4 32 Infinitezimlkovia Gymnzium Povask Bystrica, kolsk 234/8, 01701
5 30 GJGT2 Gymnzium J. G. Tajovskho Bansk Bystrica
6 29 J. I. B. funs Gymnzium Dubnica nad Vhom
6 29 MTNYG ahy Gymnzium s vyu.jaz.ma ahy
8 27 Angela Gymnzium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
8 27 Svite Piaristick gymnzium sv. J. Kalazanskho, Nitra
10 26 GCM - 3 Gymnzium sv. Cyrila a Metoda Nitra
10 26 Siln zostava Gymnzium .J.uleka, Pohranin 10, 945 01 Komrno
12 25 Delfny Piaristick gymnzium sv. J. Kalazanskho, Nitra
12 25 ahansk pka Gymnzium ahy, Mldencka 22
14 24 Gymnzium Sere Gymnzium Sere
14 24 GYMZEL Gymnzium, trova 16, 937 01 eliezovce
14 24 Lienky Piaristick gymnzium sv. J. Kalazanskho, Nitra
17 23 Dubniania Gymnzium Dubnica nad Vhom
18 22 Dopofci Gymnzium Karola tra Modra
18 22 GAM2 Gymnzium Angely Merici, Hviezdoslavova 10, Trnava
18 22 GCM - 2 Gymnzium sv. Cyrila a Metoda Nitra
18 22 Historici Gymnzium sv. J. Bosca, Trenianska 66/28, 018 51 Nov Dubnica
22 21 Najvie prvoslo Gymnzium Vrble
22 21 NZ2 Gymnzium Nov Zmky
24 20 VLK AGATA Gymnzium Vrble
25 19 GCM - 1 Gymnzium sv. Cyrila a Metoda Nitra
26 17 Michal Gymnzium sv. Michala Archanjela, Pod Provcami 127, 921 01  Pieany
26 17 Pentonimo Gymnzium sv. J. Bosca, Trenianska 66/28, 018 51 Nov Dubnica
Stredn odborn koly
Miesto Body Nzov drustva kola
1 25 SPE Levice SP Levice, ul.Frantika Heku 25
2 23 SPE Pieany SPE Pieany
2 23 aania Spojen kola OZ - SOUCH, Nivy 2, aa
4 22 Drevri ZS drevrska a nbytkrska Plska 7, Topoany
5 21 LEVSPOS 1 Stredn ponohospodrska kola
6 20 Fantastic five Obchodn akadmia Bolekova 2, 949 01 Nitra
7 19 LEVMAT Obchodn akadmia Levice
7 19 Veterinri Stredn ponohospodrska a veterinrna kola v Nitre
9 18 HOTMAT ZSHSO Nov Zmky
10 16 LEVBOJ Obchodn akadmia Levice
10 16 Vlk a 4 kozliatka Obchodn akadmia urany
12 15 ZS Zlat Moravce Zdruen stredn kola Zlat Moravce, Ul. SNP 2, 953 30 Zlat Moravce
13 14 Kocky ZS DOaS Cintornska 4, Nitra
13 14 Stavbri Spojen kola, SP stavebn E. Bellua, Stanin 4, 911 05 Trenn
15 13 Jedlat SOU . A. Jedlka Nitra
15 13 Levat Obchodn akadmia Levice
15 13 TIK-TAK SOU Levice
15 13 ochri ZS ponohospodrska, Tovarncka 1632, 955 29 Topoany
19 11 LEVSPOS 2 Stredn ponohospodrska kola
20 8 OVTlm SOU Strojrske Tlmae, Kozmlovsk 9, 935 28 Tlmae
21 7 FC MAT Zdruen stredn kola obchodu a sluieb, Ul. SNP 5, 953 01 Zlat Moravce