Vsledkov listina Matboja
15. 2. 2007 Preov
 
Gymnzi
Por. Nzov drustva Body kola
1 TOPINAMBURI 38 Osemron gymnzium, Alejov 1, Koice
1 G Potov KE 38 Gymnzium, Potov 9, Koice
3 STOCKELACI 36 G L. Stockela, Jirskova 12, Bardejov
4 KAMIKADZE 27 Gymnzium JAR, Mudroova, Preov
5 Kocky 26 Gymnzium, Komenskho 31, 07501 Trebiov
5 MONIKA 26 Gymnzium sv. Moniky, Preov
7 Gphci 25 Gymnzium P. Horova, Michalovce
8 ROBA 24 Gymnzium, robrova 1, Koice
9 GYMOL 23 Gymnzium .Moyzesa, kolsk 13, Moldava n/Bodvou
10 GYMLAB 22 Gymnzium, Duchnoviova 13, Medzilaborce
10 LEGIA TATRY 22 Gymnzium Kukunova, Poprad
10 Sneienky 22 Gymnzium a SP .tra 26, Michalovce
10 MAXIMUS 22 Osemron gymnzium, Alejov 1, Koice
14 GEXNAR 21 Gymnzium, Exnrova 10, Koice
15 GK2-A 20 Gymnzium, Kontantnova 2, Preov
15 Gym. T. Vansovej 20 Gymnzium T. Vansovej, Star ubova
17 G Sv. Mikula 19 Cirkevn gymnzium Sv. Mikula, Star ubova
18 G Krompachy 16 Gymnzium Krompachy
19 Skromnci 14 Skromn gymnzium, tefnikova 64, Bardejov
20 G Solivarska 13 Skromn gymnzium, Solivarsk 28, Preov
21 GJZ 10 Gymnzium sv. J. Zlatosteho, Humenn
22 GPPGPO 2 8 Gymnzium bl. P. P. Gojdia
23 GYM - SK 3 Gymnzium bl. Matky Terezy
       
       
SO
Por. Nzov drustva Body kola
1 OAMAT 19 Obchodn akadmia, Jarmon 132, St. ubova
1 STEL 19 SP Bardejov
3 ODMOCNINA 16 Spojen S Kollrova 17, Seovce
4 DELFNY 15 ZS J. Andra., Vetern 16, Bardejov
5 AFRIT 14 SP drevrska, Filinskho 7, Spisk Nov Ves
5 Chamois 14 S spotrebnch drustiev Jednota, Giraltovce
5 Lesnci 14 Stredn lesncka kola, Preov
8 Delta 13 SOU obchodn, NDH 3, 08001 Preov
9 PYTAGORAS 9 ZS, tefnikova 39, Svit
9 tvrtci z SOU 9 SOU, Levosk 40, Star ubova
9 SP strojncka 9 SP strojncka, Preov
12 Zdravotnk 8 SZ, Lipov, Humenn
12 GAUDEAMUS 8 ZS Sabinov
12 ESO 8 Skromn obchodn akadmia, Volgogradsk 13, Preov
15 Beta 5 DO, NDH 3, Preov
15 SZ-SK 5 SZ mil. Samaritnov, Svidnk
17 BEST 5 4 ZS Medzilaborce